آموزش ایجاد عدلبندی الکترونیک در EPL

adle

آی تی بوشهر:آموزش ایجاد عدلبندی الکترونیک در EPL

جدیدترین اقدام سامانه جامع امورگمرکی در راستای شفاف سازی و انطباق اطلاعات  و کالاهای ورودی به گمرکات کشور  ایجاد عدلبندی الکترونیک کالا در بستر دور اظهاری EPL  می باشد:

آموزش عدلبندی الکترونیک

جدیدترین آموزش عدلبندی الکترونیک با آخرین اصلاحات و بروزرسانی ها

آموزش پر کردن عدلبندی الکترونیک در سامانه دور اظهاری به زبانی ساده تر 

 

 

⚠️⚠️نکات مهم عدلبندی⚠️⚠️

– هنگام ثبت اطلاعات در اظهارنامه به انتخاب واحد کالا توجه کرده و نوع واحد کالا را متناسب با ماهیت کالای اظهاری و اطلاعات موجود در پکینگ لیست انتخاب نمایید. -شماره بسته را متناسب با شماره درج شده بر روی هر بسته وارد نمایید.در صورتی که بسته ها فاقد شماره می باشند شماره های پیشفرض را برای بسته ها انتخاب نمایید. برای مثال 1 یا 2 یا3 …. -هر ردیف از عدلبندی به تفکیک کانتینر،تعرفه و شناسه ارزش وارد می گردد.-حاصلضرب فیلد “تعداد واحد کالا” در تعداد بسته های فیلد ” شمار بسته” در هر ردیف از عدلبندی، نشان دهنده ی تعداد واحد کالای عدلبندی شده در همان ردیف می باشد. – در صورتی که بسته ها به صورت سری و مشابه هم می باشند به صورت یکجا در یک ردیف از عدلبندی وارد می شوند برای مثال بسته ها با شماره های 50-1. در این مواقع تعداد واحد کالا را برابر تعداد کالای موجود در یکی از بسته ها وارد می نماییم .به عنوان مثال اگر در 50 بسته مشابه 150 واحد کالا قرار داشته باشد آنگاه باید در فیلد تعداد واحد کالا عدد3 وارد گردد که حاصلضرب 3*50 تعداد واحد کالای آن ردیف از عدلبندی رامشخص نماید.– در صورتی که در فیلد “شماره بسته” فقط یک شماره وارد گردد،مثلا 128،آنگاه در فیلد “تعداد واحد کالا” تعداد کالای موجود در بسته شماره 128 را وارد نمایید. در این صورت اگر در این بسته23 واحد کالا موجود باشد تعداد واحد کالای موجود در آن ردیف از عدلبندی برابر می شود با 1*23 یعنی 23 عدد.– حاصل جمع تعداد بسته های وارد شده در ردیف های مختلف عدلبندی که دارای یک کد تعرفه می باشند باید برابر با تعداد بسته های درج شده در باکس 31 (باکس تعداد بسته)،مربوط به آن ردیف کالا در فرم اظهارنامه باشد..– حاصل جمع تعداد واحد کالاها در ردیف های مختلف عدلبندی(که از حاصل ضرب فیلد” تعداد واحدکالا” در تعدادبسته وارد شده در فیلد”شماره بسته” محاسبه می گردد) که دارای یک کد تعرفه می باشند باید برابر با تعداد واحد کالای درج شده در باکس 41(باکس تعداد واحد کالا) ،مربوط به آن ردیف کالا در فرم اظهارنامه باشد.– در مورد بارهای فله ،برای مثال غلات که به صورت کیسه های مشابه می باشند تعداد واحد کالا در فرم اظهار نامه را بر حسب وزن واردنمایید. به طور کلی برای تعرفه هایی با واحد کیلوگرم، شماره بسته در فرم عدلبندی را به صورت سری وارد کرده و فیلد تعداد واحد کالا را نیز برابر حاصل تقسیم وزن بار بر تعداد کیسه ها وارد نمایید.

[divide style=”dashs” icon=”circle” width=”medium”]

با توجه به درج فرم الکترونیک عدل بندی( نمونه شکل زیر) در بخش مشاهده اسناد، لذا مقتضی است کلیهاظهار کنندگه نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و از بارگذاری اسناد کاغذی جداً خودداری نمایند.در ادامه با نحوه تکمیل فرم عدلنبدی در سامانه آشنا خواهیم شد و در پایان با مثال های کاربردی متفاوتفرایند را به صورت کامل تشریح خواهیم کرد.

[divide style=”dashs” icon=”circle” width=”medium”]

ورود اطلاعات epl

الف ( شماره کانتینر :

 شماره کانتینر حتما میبایست با شماره کانتینر داخل بارنامه برابر باشد. اگر کانتینری حاوی چند قلم متفاوت بود آنگاه با تکرار شماره کانتینر نسبت به اضافه نمودن اقلاماقدام نمائید. تنها امکان خروج کالا در لحظه ثبت بیجک بر اساس شماره کانتینرهای داخل لیست عدلبندی درسامانه امکان پذیر است. در حالت بدون کانتینر در باکس شماره کانتینر عبارت BULK12345-6 را انتخاب کنید وسپس نسبت به اضافه نمودن اقلام اقدام نمائید.

[divide style=”dashs” icon=”circle” width=”medium”]

ب ( شماره بسته :

 شماره بسته های داخل کانتینر مورد نظر را بدون در نظر گرفتن حروف وارد نمائید.) منظور شمارهیا علامت بسته های درج شده بر روی بسته بندی می باشد( به عنوان مثال فرض کنید در کارتنشماره 5884225 تعداد 82 گوشی تلفن همراه باشد. در این صورت شما میبایست در فیلد شمارهبسته عدد 5884225 را وارد نمائید و در فیلد تعداد واحد کالا ، تعداد واحد کالای موجود در هربسته کنید. در صورتیکه شماره بسته ها به صورت سریالی و پشت سر هم باشد انگاه می توانید با “-” بیش از11 ” به این معنی ایست که شماره بسته ها – یک بسته را مشخص کنید- مثال :شماره بسته ” 52به ترتیب از شماره 11 الی 52 می باشند. در صورتیکه در یک بسته بیش از یک نوع کالا قرار داشت انگاه می بایست با تکرار شماره در ردیفیجداگانه از لیست عدلبندی نسبت به درج اطلاعات قلم دوم موجود در بسته بندی اقدام کنید. به طریق مشابه در صورتیکه تعداد بسته ها عدد صحیح نباشد ) مثلا 5.5 بسته( انگاه باید در دوردیف هر کدام با مقادیر 5 و 2.5 اقدام به درج اطلاعات نمائید. ) قسمت های اعشاری به بالا رندخواهد شد(توجه داشته باشید تعداد کل بسته های لیست عدلبندی با تعداد بسته های داخل اظهارنامه باید برابر باشد.

[divide style=”dashs” icon=”circle” width=”medium”]

ج: کد تعرفه (HSCODE) : میتوانید در این باکس از بین کد hs های داخل اظهارنامه یک کد را انتخاب نمائید. توجه داشته باشید در صورتیکه اظهارنامه چند قلمی باشد و در کانتینر چند کدکالا موجود باشدانگاه باید با تکرار شماره کانتینر نسبت به درج اطلاعات هر تعرفه)قلم( به صورت مجزا اقدام نمائید. در حالت کالای فاقد کانتینر به روش مشابه نوع کانتینر را مطابق حالت اول )فله( انتخاب و سپسنسبت به درج سایر اطلاعات اقدام نمائید.

[divide style=”dashs” icon=”circle” width=”medium”]

د: شناسه کالا یا شناسه ارزش کد مشخصه کالا TSC :  در این قسمت میبایست از بین شناسه های استفاده شده در اظهارنامه ارزش یک شناسه را انتخابنمائید. بدیهی ایست به روش مشابه درج اطلاعات به تفکیک شناسه های ارزش الزامیست. به عنوان مثال اگر در یک کانتینر از محل یک تعرفه و دو شناسه ارزش بارگیری شده باشد انگاهمیبایست محتویات داخل کانتینر را بر اساس قلم کالاهای اظهارنامه ارزش به تفکیک مشخصکنید.

[divide style=”dashs” icon=”circle” width=”medium”]

ه: ( تعداد واحد کالا )تعداد کالای داخل هر بسته  تعداد واحد کالای داخل هر بسته معرفی شده در ردیف لیست عدل بندی ، بدیهی ایست بستههای دارای تعداد واحد کالای متفاوت نباید در یک ردیف عدل بندی تنظیم شوند. مجموع حاصلضرب تعداد بسته ها در تعداد واحد کالای داخل هر بسته به ازای هر ردیف مندرج درعدل بندی به تفکیک تعرفه ) اقلام( با تعداد واحد کالای داخل اظهارنامه باید مطابق باشد.

[divide style=”dashs” icon=”circle” width=”medium”]

و: وزن هر بسته (ناخالص)

 در این قسمت وزن ناخالص هر بسته را وارد نمائید. منظور از وزن ناخالص هر بسته وزن هر واحدبسته بندی با توجه به ردیف عدلبندی مربوطه میباشد.توجه داشته باشید شرح کالا ، وزن خالص واحد کالا و نوع بسته بندی از اطلاعات اظهارنامه و اظهانامه ارزشاستخراج ، نمایش و کنترل می شود.

[divide style=”dashs” icon=”circle” width=”medium”]

مثال کاربردی 1 جهت ایجاد پکینگ لیست الکترونیک:

 – چنانچه 9111 عدد گوشی تلفن همراه در یک کانتینر به شماره 633449 -9 8 موجود باشد و این گوشی ها دردوپالت مجزا به شماره پالت های ” 9″ و ” 2″ بسته بندی شده باشند.

انگاه اگر فرض کنیم اظهارنامه دارای کدتعرفه 85919291 و دو شناسه ارزش 9941 و 9945 باشد و به ترتیب کالای دارای شناسه ارزش 9941 و 9945 درپالت شماره 9 و 2 قرار داشته باشند آنگاه فیلدهای هر ردیف به صورت شکل های زیر مقدار دهی میشوند.

– به ازای شماره بسته شماره 1 باشناسه ارزش 1141 و تعداد واحد کالای 522 عدد به صورت تصویر زیر اطلاعات را تکمیل میکنیم

نحوه تنظیم عدلبندی الکترونیک

[divide style=”dashs” icon=”circle” width=”medium”]

– به ازای شماره بسته شماره 8 باشناسه ارزش 1142 و تعداد واحد کالای 522 عدد به صورت تصویر زیر اطلاعات را تکمیل میکنیم

عدلبندی 1396

[divide style=”dashs” icon=”circle” width=”medium”]

مثال کاربردی 2 جهت ایجاد عدلبندی الکترونیک:

عدل بندی در epl

مثال عدلبندی الکترونیک

[divide style=”dashs” icon=”circle” width=”medium”]

ردیف دوم :  همانگونه که در شکل زیر مشخص است فیلدهای شماره کانتینر و شماره بسته مطابق با تصویر فوق تکمیل شده است اماسایر فیلدها بر اساس کالای دوم موجود در پالت تنظیم شده اند.

راهنمای tsc در epl

[divide style=”dashs” icon=”circle” width=”medium”]

چنانچه در اظهارنامه ی ارزش در مجموع 9111 کیلو غلات با شناسه ی کالای 1119 گندم دامی بصورت غیرکانتینری باشند آنگاه فیلد های وزن ناخالص و تعداد واحد کالا و شماره ی بسته و کد تعرفه بشکل ذیل تکمیلمی گردد .

آموزش دور اظهاری epl

[divide style=”dashs” icon=”circle” width=”medium”]

هر گونه ابهام یا سوال در رابطه با دور اظهاری epl  و جزییات آن از جمله  عدلبندی الکترونیک را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

[divide style=”dashs” icon=”circle” width=”medium”]

IMAN وب‌سایت
متفاوت با دیگران...علاقه مند به تولید محتوا و کارهای خلاقانه ... به دنبال حفظ کیفیت به قیمت فدا کردن کمیت ... ایجاد فضای امن و مهیج برای کاربران فضای وب بدون انگیزه منفعت طلبانه
5 1 رای
ثبت امتیاز ویژه
اشتراک در
اطلاع از
guest

17 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین بیشترین واکنش نشان داده شده(آرا)
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
17
0
خانم/آقا نظر شما چیه؟ دوس داریم بدونیمx